Archive for the ‘Møtereferat’ Category

Styremøte 25. mars 2010

Styremøte 25 mars 2010 Pizzanini Horten
Hele styret
Diskusjon om pris på visninger
Ingen endringer nå (ikke enighet om hva slags endring man skal gå for)
Tar det opp på nytt ved senere styremøte
Konstitueringa v styret
Styreleder Cato Hernes Jensen
Kasserer Ivar Wangen
Informasjons ansvarlig mot medlemmer: Gunn Lise
Videre arbedsdeling bestemmes på neste styremøte
Sig
Magne Berger Eirnar Halvorsen Cato Hernes Jensen
(Denne kan godt [...]

Årsmøte 2010

Årsmøte 2010 25 mars Pizzanini Horten
Tilstede: Rita, Johannes, Ivar, Bodil, Gunn Lise, Magne, Cato
Møteleder: Cato
Referent: Eintar
Dagsorden: godkjent
Styrets beretning: Godkjent
Regnskap: Godkjent
Har ikke revisor, og mangler derfor revisors beretning.
Valg av revisor: Styret får fullmatk til å finne revisor.
Valg av styremedlemmer:
Ivar Wangen, Johannes M Anderssen, Gunn Lise Haugestøl, Magne Berger, Einar Halvorsen, Cato Hernes Jensen
Diskusjon av videre driftsform
Ønske [...]